صفحه اصلی » بایگانی

بایگانی

پرواربندی گاو گوشتی و پرورش گاو شیری

  در پروار بندیبه منظور تولید گوشت گاوعوامل مختلفی موثرند که مهمترین آنها : ۱ـ نوع گاو ـــگاو های گوشتی ،گاوهای شیری حذفی و گاوهای دوکاره است . ۲ـ سن کشتارـــرشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زیادی بستگی به کیفیت ومیزان تغذیه دارد .دامها برحسب نژاد ،نحوه پرورش و مرحله تولید در سنین مختلفی بشرح زیر پروار شده و …

ادامه مطلب